OBCHODNÍ PRÁVO

Poskytujeme ucelené služby ve všech oblastech obchodního práva: korporátní právo (zakládání obchodních společností, změny na společnostech, administrace valných hromad a interních rozhodnutí společníků a dalších orgánů společnosti, likvidace společností), obchodní rejstřík, smluvní právo (příprava a revize smluvní dokumentace, asistence při vyjednávání o obchodních smlouvách), vymáhání pohledávek, řešení náhrady škody, zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány veřejné správy.


SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Problematika společenství vlastníků jednotek (SVJ) je poměrně specifickou právní oblastí, zahrnující zejména vztahy mezi SVJ a jeho členy, vyúčtování služeb v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor, tvorba a čerpání tzv. fondu oprav, vztahy mezi SVJ a správcovskými organizacemi apod.

OBČANSKÉ PRÁVO

V občanském právu se zaměřujeme zejména na práva věcná (vlastnictví, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, právo zástavní, předkupní apod.), dále na smluvní vztahy všeho druhu (kupní, darovací, nájemní, o dílo) od jejich přípravy a projednání až po řešení vzniklých sporů, zajištění a vymáhání pohledávek, zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány veřejné správy.


PRACOVNÍ PRÁVO

V případě pracovního práva poskytujeme právní servis ve vztahu k sjednávání a ukončování pracovních poměrů a prací konaných mimo pracovní poměr, v oblasti kolektivních smluv, konkurenčních doložek, mzdových a jiných interních předpisů zaměstnavatele či řešení škod vzniklých zaměstnanci či zaměstnavateli v souvislosti s pracovním poměrem. Samozřejmostí je i zastupování v pracovněprávních sporech, nejčastěji v oblasti sporů o platnost ukončení pracovního poměru. 

NEMOVITOSTI, NÁJEMNÍ PRÁVO

U nemovitostí nabízíme širokou škálu služeb ve všech oblastech, kterými jsou zejména nájemní právo (sjednávání a ukončování nájemních vztahů, předávání a vyklízení bytů a nebytových prostor), převody vlastnického práva (kupní a darovací smlouvy), úschovy kupních cen při převodech nemovitostí, výstavba nemovitostí (stavební řízení, smlouvy o dílo, developerské projekty), práva k cizím nemovitostem (zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo), zastupování v řízeních před katastrálními úřady. 


RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva poskytujeme poradenství zejména ve věcech úpravy poměrů k nezletilým dětem, stanovování, úpravy a vymáhání výživného, v rozvodových řízeních a rovněž při sjednávání dohod o vypořádání společného jmění manželů, včetně zastupování před soudy.


Služby získávají svoji skutečnou hodnotu,
až když jsou ucelené a přehledné.